Porada Prawnicza

Kiedy można zostać zwolnionym dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne to inaczej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przypadki, w których pracodawca może zastosować ten tryb opisane są w art. 52 Kodeksu Pracy. Przyczyny to:

1) ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

2) popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Nawet jeśli spełnione są okoliczności, o których mowa wyżej, to pracodawca nie może po latach wyciągnąć tych argumentów i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę. Ważne jest to, że może to nastąpić tylko w okresie jednego miesiąca liczonego od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Szczegóły dotyczące przyczyn zwolnienia

- Ciężkim naruszeniem obowiązków będzie na przykład spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się w stanie nietrzeźwości w pracy, nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika, zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, lekceważące i aroganckie wypowiedzi wobec pełnomocnika pracodawcy, bezpodstawna odmowa wykonania polecenia pracodawcy dotyczącego pracy, samowolne zabranie dokumentów należących do pracodawcy czy naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika odpowiedzialnego za ich przestrzeganie.

- Popełnienie przez pracownika przestępstwa w trakcie trwania umowy o pracę. Przestępstwo musi być oczywiste lub osądzone prawomocnym wyrokiem sądowym oraz uniemożliwiać dalsze zatrudnianie pracownika. .Oczywistość. popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 2 może być stwierdzona nie tylko na podstawie prawomocnego wyroku skazującego, ale również na podstawie oceny konkretnego zdarzenia, które nie pozostawia wątpliwości, że przestępstwo zostało popełnione

- Zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na przykład zawiniona utrata prawo jazdy przez kierowcę zawodowego.

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone w formie pisemnej i podawać przyczynę dokonania tej czynności prawnej wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się do Sądu.

Odwołanie do sądu warto poprzedzić wizytą u adwokata, ponieważ fachowa wiedza osoby doświadczonej w tego typu procesach będzie bardzo ważna.

Autor: PoradaPrawnicza.pl

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachową pomoc prawną

Zakres oferowanych usług

Prawo cywilne, prawo karne, prawo pracownicze, prawo administracyjne, prawo rodzinne.
Prowadzimy sprawy przed sądami każdej instancji.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek.
Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy prawne.

Zostaw telefon! Zadzwonimy!
Telefon:
Preferowana godzina kontaktu:

Skontaktuj się z nami

Możesz się z nami skontaktować także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Napisz na adres: pomoc@poradaprawnicza.pl.